Regulamin wypożyczalni strojów karnawałowych "KAMA"

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI STROJÓW KARNAWAŁOWYCH "KAMA"

1.   Wypożyczający korzystając z usług wypożyczalni oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, w pełni go akceptuje i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
2.   Wypożyczalnia prowadzi rezerwację strojów na dzień podany przez Wypożyczającego. Wypożyczalnia w chwili rezerwacji pobiera  zadatek za wypożyczenie. Opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji. Rezerwacje uznaje się za ważną w chwili uiszczenia w/w opłaty (bezpośrednio w wypożyczalni ).
3.   W momencie wypożyczenia (bądź rezerwacji) Wypożyczający zobowiązany jest okazać dowód osobisty pracownikowi wypożyczalni i podać swoje aktualne dane osobowo-adresowo oraz aktualny numer telefonu kontaktowego.
4.   Dane osobowe Wypożyczającego są potwierdzeniem zawarcia umowy wypożyczenia i nie podlegają; zapisowi elektronicznemu,przetwarzaniu danych oraz nie są udostępniane innym osobom i podmiotom.
5.   Za wypożyczenie stroju wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego opłatę zgodną z przedstawioną wyceną adekwatną do zadeklarowanego przez Wypożyczającego okresu wypożyczenia oraz w szczególnych przypadkach kaucję zwrotną. Wypożyczający uiszcza opłatę z góry, za cały okres wypożyczenia stroju.
6.   Strój uważa się za wypożyczony z chwilą, gdy opuści on teren Wypożyczalni.
7.   W chwili odbioru stroju Wypożyczający jest zobowiązany skontrolować stan wypożyczanego stroju i zgłosić pracownikowi wypożyczalni ewentualne zniszczenia stroju (plamy, dziury itp.).
8.   Za okres wypożyczenia stroju uznaje się termin jego wydania do uzgodnionego dnia zwrotu, który został zapisany w ewidencji,(w godzinach pracy wypożyczalni).
9.   W przypadku dokonania zwrotu stroju w terminie późniejszym niż został ustalony w chwili wypożyczenia Wypożyczający zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę za każdą rozpoczętą dobę przetrzymania stroju w wysokości jednostkowej ceny wożyczenia.
      W sytuacjach losowych dopuszcza się spóźnienie w zwrocie stroju (bez ponoszenia dodatkowych opłat), ale winno to być uzgodnione z pracownikiem wypożyczalni i za jego zgodą przed upływem ustalonego terminu.
10. W przypadku zwrócenia niekompletnego bądź zniszczonego stroju – usługa wypożyczenia trwa do momentu naprawienia szkody lub rozliczenia się z wypożyczalnią. W przypadku rekompensaty finansowej za braki kwotę należności ustala pracownik wypożyczalni  na podstawie oceny szkód (max. do wartości zniszczonego stroju).
11. Gdy Wypożyczający nie dokona zwrotu stroju (np. jego zagubienia), jest on zobowiązany uiścić kwotę stanowiącą równowartość kosztów związanych z odkupieniem bądź odtworzeniem stroju. Wartość kompletnego stroju każdorazowo określa pracownik wypożyczalni.
12. W przypadku zwrotu strojów zabrudzonych ponad normalne użytkowanie Wypożyczający zobowiązuje się pokryć koszt prania, który wynosi od 30zł do 100zł w zależności od rodzaju stroju i poziomu zabrudzeń.
13. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu postępowania, naliczania opłat bądź wysokości kaucji w przypadku indywidualnych ustaleń dotyczących poszczególnych wypożyczeń.
14. Wypożyczający zobowiązuje się do używania strojów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie dokonywania w nich zmian ani przeróbek bez zgody pracownika wypożyczalni.
15. Usługa wypożyczenia trwa od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu stroju do wypożyczalni lub do momentu rozliczenia się z wypożyczalnią ( w przypadku nie dokonania zwrotu stroju, zwrócenia w terminie późniejszym, niż został ustalony w chwili wypożyczenia lub/i zwrócenia niekompletnego bądź zniszczonego stroju).
16. Wypożyczone stroje powinny być zwrócenie w umówionym terminie w stanie kompletnym i nie pogorszonym w stosunku do stanu,w jakim zostały one wypożyczone.
17. W przypadku niedokonana zwrotu bądź zwrotu niekompletnego stroju Wypożyczający zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość kosztów związanych z odkupieniem bądź odtworzeniem stroju. Kwotę tę ustala pracownik wypożyczalni.
18. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu stroju pracownikowi wypożyczalni.
19. Wypożyczalnia uprawniona jest do dochodzenia od Wypożyczającego wszystkich roszczeń (w tym na drodze prawnej), związanych z usługą wypożyczenia stroju w przypadku braku jego zwrotu, kradzieży lub nie uiszczenia opłat.
20. W niektórych okolicznościach strój może zostać wymieniony bez dodatkowych opłat za zgodą pracownika firmy.

Wszystkie prawa zastrzezone.Strona wykonana przez doNETA.pl